Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://flience.com (dalej jako: „Flience.com”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Celem Serwisu Internetowego jest uproszczenie nauki języków obcych. Usługobiorcy, którzy zarejestrują się w Serwisie Internetowym, uzyskują dostęp do fiszek umożliwiających przyswajanie słownictwa w wybranym języku obcym.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Flience.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Flience.com

1) O nas

Właścicielem Flience.com jest spółka PLEO INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bolesława Limanowskiego 36/30, 30-551 Kraków); do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000429590; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6793084198, REGON: 122635706, adres poczty elektronicznej: info@flience.com oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 535 150 221 (dalej jako: „Usługodawca”).

2) Definicje

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. CENNIK – cennik planów Subskrypcji dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
b. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c. KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z Fiszek oraz innych funkcjonalności Serwisu, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
d. KONTO PREMIUM – rodzaj Konta Usługobiorcy dostępnego w Serwisie Internetowym w ramach aktywnej Subskrypcji; umożliwia nieograniczony dostęp do Fiszek oraz dodatkowych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Szczegóły dotyczące korzyści oraz kosztów Konta Premium wskazane są w Cenniku.|
e. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
f. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
g. FISZKA – udostępniana Usługobiorcy w Serwisie Internetowym treść cyfrowa, przeznaczona do przyswajania słownictwa w języku obcym.
h. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego.
i. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, FLIENCE.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://flience.com wraz z subdomenami.
j. SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego w modelu subskrypcyjnym na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w Cenniku.
k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
l. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym.
m. USŁUGODAWCA – spółka PLEO INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bolesława Limanowskiego 36/30, 30-551 Kraków); do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000429590; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6793084198, REGON: 122635706, adres poczty elektronicznej: info@flience.com oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 535 150 221.
n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego

1. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Internetowego uzyskują dostęp do Fiszek w wybranym przez siebie języku obcym. Usługobiorcy mogą korzystać z Fiszek w wersji elektronicznej lub pobrać je do pamięci urządzenia końcowego i wydrukować w postaci papierowej.

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Flience.com w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) Usługi elektroniczne dostępne w serwisie

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługobiorca może w Serwisie Internetowym korzystać z następujących Usług Elektronicznych: Konto oraz Newsletter.

3. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad na warunkach zawartych w Regulaminie.

4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

5) Warunki korzystania z konta i jego funkcjonalności

1. Warunkiem uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do pozostałych funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym możliwości przeglądania oraz pobierania Fiszek, jest wcześniejsze utworzenie Konta w Serwisie.

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W tym momencie zawarta zostaje między Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, imię oraz hasło.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem Konta Premium, którego aktywacja wymaga uiszczenia płatności.

4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

5. Usługobiorca nie może posiadać więcej niż jednego Konta w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

6. Po zalogowaniu na Konto Usługobiorca może korzystać z Fiszek. W tym celu Usługobiorca powinien skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej znalezienie Fiszek o interesującej go tematyce oraz poziomie zaawansowania. Usługobiorca ma możliwość wybrania spośród kilku dostępnych wersji językowych Fiszki, a następnie pobrania jej poprzez kliknięcie na ikonę Fiszki. Fiszka zostaje zapisana w pamięci urządzenia końcowego Usługobiorcy w formacie pliku pozwalającym na jej odczytanie i/lub wydrukowanie w postaci papierowej przez Usługobiorcę.

7. Korzystanie z Fiszek jest co do zasady bezpłatne, przy czym Usługodawca zastrzega możliwość nałożenia miesięcznego limitu pobranych Fiszek. Zniesienie nałożonych limitów możliwe jest po wykupieniu Subskrypcji i aktywacji Konta Premium.

8. Usługobiorca może śledzić liczbę pobranych w danym miesiącu Fiszek w ramach historii aktywności Konta.

9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@flience.com lub też pisemnie na adres: ul. Bolesława Limanowskiego 36/30, 30-551 Kraków. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez jego usunięcie, korzystając z opcji dostępnych w panelu zarządzania Kontem. Rezygnacja z Konta oznacza także usunięcie wszystkich danych i treści wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu Internetowego.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu wraz z podaniem przyczyny, w następujących przypadkach:

a. Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin;

b. Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

c. Usługobiorca korzysta z Fiszek wbrew warunkom licencji, o której mowa w pkt. 13 Regulaminu;

d. działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

11. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe zalogowanie się na Konto oraz korzystanie z jego funkcjonalności, w tym również przeglądanie i pobieranie Fiszek.

12. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.

13. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Konta, może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

6) Konto Premium

1. Usługobiorca może uzyskać nieograniczony dostęp do Fiszek oraz dodatkowych funkcjonalności Serwisu Internetowego poprzez aktywację Konta Premium, co wymaga zakupu Subskrypcji. W ramach Konta Premium Usługobiorca może m. in. korzystać z Fiszek bez ograniczeń co do liczby Fiszek pobranych w ciągu miesiąca.

2. Usługobiorca może dokonać zakupu Subskrypcji według jednego z planów dostępnych w Cenniku. Zakup Subskrypcji możliwy jest z poziomu Konta w odpowiedniej zakładce dostępnej w ramach Konta – w tym celu należy wybrać okres Subskrypcji i przejść kolejne kroki formularza zamówienia oraz dokonać płatności. Opłata za korzystanie z Subskrypcji ma charakter jednorazowy – Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta Premium na określony z góry okres i za określoną cenę – szczegółowe warunki są wskazane każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego, w szczególności w Cenniku. O łącznej cenie Subskrypcji będącej przedmiotem zamówienia Usługobiorca jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zakupu Subskrypcji.

3. Subskrypcja trwa przez czas oznaczony według wybranego przez Usługobiorcę planu Subskrypcji i jest nieodnawialna. Po upływie Subskrypcji Usługobiorca może ponowić jej zakup w takim sam sposób jak za pierwszym razem.

4. Usunięcie Konta Usługobiorcy w trakcie aktywnej Subskrypcji nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Konta. Powyższe zastrzeżenie nie ma na celu ograniczać praw Usługobiorców będących konsumentami w zakresie ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

7) Newsletter

1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@flience.com.

8) Płatności w serwisie

1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności tytułem zamówionej Subskrypcji za pośrednictwem serwisu Stripe.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://stripe.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Aktywacja Konta Premium w ramach Subskrypcji zostaje dokonana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

3. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz zakupu Subskrypcji następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta, oraz dodatkowo wiadomością potwierdzającą przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy.

9) Kontakt z usługodawcą

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub poczta elektroniczna (e-mail: info@flience.com), za pośrednictwem której Usługobiorca może wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Flience.com. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, w tym za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Usługodawcy.

10) Reklamacje dotyczące serwisu internetowego

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: info@flience.com lub pisemnie na adres: ul. Bolesława Limanowskiego 36/30, 30-551 Kraków albo za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11) Odstąpienie od umowy

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w zdaniu następnym. W przypadku umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: ul. Bolesława Limanowskiego 36/30, 30-551 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@flience.com. Usługobiorca może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy.

12) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_... oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/... dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13) Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w szczególności Fiszek, ale także wszelkich innych treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowy nie otrzymuje żadnych praw autorskich do udostępnionych w nim Fiszek. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, nieprzenoszalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Fiszek w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Fiszek oraz ich zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Fiszek techniką cyfrową lub drukarską; (3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Fiszek w całości lub w części, techniką cyfrową lub drukarską, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Fiszek niezbędne jest ich zwielokrotnienie.

3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Fiszek będących przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Usługobiorcy, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

4. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania, użyczania Fiszek jako całości oraz ich poszczególnych elementów lub jakiegokolwiek innego udostępniania Fiszek osobom trzecim, a także do ich wykorzystywania w celach zarobkowych.

5. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest w szczególności, by uniemożliwić Usługobiorcy dalszy dostęp do Fiszek poprzez zawieszenie Konta zgodnie z pkt. 5.9 i 5.10 Regulaminu.

6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14) Przerwy techniczne

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

15) Postanowienia dotyczące usługobiorców niebędących konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 500,00 (pięćset) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

16) Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Flience.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie prowadzą do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa Autorskiego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Flience.com

cookies

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.”